مشخصات سجاده فرش

قیمت و مشخصات خرید فرش سجاده ای

فرش های سجاده ای که به صورت ماشینی تولید می گردد شامل مشخصات متفاوتی نسبت به تعداد شانه – تراکم و جنس نخ و وزن فرش سجاده ای می باشد
در زیر به مشخصات فرش های سجاده ای بافت سجاده فرش سبحان ( صنایع فرش پاریس) اشاره می گردد

سجاده فرش مسجد 440 شانه تراکم 700 نخ پلی استر بی سی اف
سجاده فرش مسجد 440 شانه تراکم 750 نخ پلی استر بی سی اف
سجاده فرش مسجد 440 شانه تراکم 800 نخ صد در صد اکرلیک هیت ست شده

فرش سجاده ای 500 شانه تراکم 980 الی 1000 نخ اکرلیک
فرش سجاده ای 500 شانه تراکم 980 الی 1000 نخ صد در صد اکرلیک
فرش سجاده ای 500 شانه تراکم  1000 نخ صد در صد اکرلیک هیت ست شده خاب 13
فرش سجاده ای 500 شانه تراکم 1100 نخ صد در صد اکرلیک
فرش سجاده ای 500 شانه تراکم 1200 نخ صد در صد اکرلیک

فرش سجاده ای 700 شانه تراکم 2550 نخ صد در صد اکرلیک هیت ست شده

فرش سجاده ای 1000 شانه تراکم 3000 نخ صد در صد اکرلیک هیت ست شده

فرش سجاده ای 1200 شانه تراکم 3600 نخ صد در صد اکرلیک هیت ست شده

از سجاده فرش های فوق ، فرش های پانصد شانه بیشتر از بقیه مورد استفاده میگردد