مراقبت از فرش سجاده ای

مراقبت از فرش ماشینی و فرش سجاده ای محرابی مساجد و نمازخانه ها

1 – از تابش نور مستقيم آفتاب بر روي فرش سجاده ای جلوگيري کنيد. استفاده از رو فرشي يا پارچه بر روي سجاده فرش مسجد يا پرده ضخيم و يا کرکره جلوي پنجره مي تواند مفيد باشد. اگرچه نور مستقيم آفتاب براي مدت طولاني موجب پريدگي رنگ آن مي‌گردد اما لازم است كه هرچند وقت يكبار فرش های سجاده ای را از داخل نمازخانه یا مسجد بيرون نمود و در معرض جريان هوا قرار داد و به اصطلاح فرش سجاده ای را هوا داد. مدت اين كار هيچگاه بيش از چند ساعت نيست و حداكثر نصف روز است. به ويژه آفتاب دادن پشت فرش سجاده ای بسيار حائز اهميت است. پشت فرش سجاده ای محل مناسب براي زندگي بيد و موريانه و ساير حشرات است و همچنين انواع كپكها و قارچ‌ها نيز در محيط تاريك پشت فرش سجاده ای بهتر رشد مي‌نمايند. نور آفتاب باعث نابودي همگي اين عوامل گرديده و براي سلامت و عمر بيشتر فرش سجاده ای لازم است. هنگام هوا دادن فرش سجاده ای در مقابل نور خورشيد بايد چند مرتبه فرش سجاده ای مساجد را جارو يا برس كشيد تا عوامل گفته شده بهتر از فرش سجاده ای خارج شوند. توصيه مي‌شود چنانچه فرش سجاده ای در اتاقهاي در بسته قرار دارد .

2) براي يکنواخت ماندن سطوح سجاده فرش نمازخانه یا مسجد بهتر است هر شش ماه يک بار سجاده فرش نمازخانه یا مسجد سروته شود.

3) از گذاردن گلدان و يا درختچه بر روي سجاده فرش نمازخانه یا مسجد يا کنار آن خودداري کنيد. اغلب پوسيدگي سجاده فرش نمازخانه یا مسجد ناشي از آبهاي اضافي پاي گلدانها مي باشد.

4) در نقاطي که آب و هواي آن گرم و مرطوب مي باشد بهتر است از فرش سجاده مسجد یا نمازخانه تمام پشم استفاده شود. چرا که اين فرش سجاده مسجد یا نمازخانهرطوبت کمي جذب مي کنند.

5) فرش سجاده مسجد یا نمازخانه که مورد استفاده قرار مي گيرند بايد قبل از فرسوده و نخ نما شدن مرمت شوند.

6)از چسب زدن به ريشه هاي فرش سجاده ای مسجد یا نمازخانه جهت جلوگيري از آلودگي خودداري کنيد چرا که اين چسبها به راحتي حتي در قاليشويي ها پاک نمي شوند.سعي کنيد دو سر ريشه هاي فرش سجاده مسجد یا نمازخانه را گره بزنيد تا فرش سجاده مسجد یا نمازخانه شکافته نشود. در ضمن ، خود ريشه هارا حتي المقدور، داخل پارچه يا چرم گذاشته، آنها را بدوزيد تا ريشه ها محفوظ بمانند.

نکات نگهداری از فرش سجاده ای

1- فضایی که سجاده فرش مسجد  بر روي آن گسترده مي شود بايد صاف باشد.
2-سجاده فرش بر روي سطح گچي يا خاکي يا آهکي نبايد پهن گردد.
3-بهتر است فرش سجاده ای مساجد روي لاستيک و يا فرش ديگري پهن نشود.
4- هنگام نظافت فرش سجاده ای بهتر است پنجره ها باز باشد تا گرد و خاک ناشي از نظافت دوباره روي فرش سجاده ای ننشيند.
5-از تابش نور مستقيم آفتاب بر روي فرش سجاده ای جلوگيري کنيد. استفاده از رو فرشي يا پارچه بر روي سجاده فرش حسینیه يا پرده ضخيم و يا کرکره جلوي پنجره مي تواند مفيد باشد. اگرچه نور مستقيم آفتاب براي مدت طولاني موجب پريدگي رنگ آن مي‌گردد اما لازم است كه هرچند وقت يكبار (مثلاً 6 ماه يكبار) فرش سجاده ای مساجد را از داخل اطاق بيرون نمود و در معرض جريان هوا قرار داد و به اصطلاح سجاده فرش را هوا داد. مدت اين كار هيچگاه بيش از چند ساعت نيست و حداكثر نصف روز است. به ويژه آفتاب دادن پشت فرش سجاده ای بسيار حائز اهميت است. پشت سجاده فرش محل مناسب براي زندگي بيد و موريانه و ساير حشرات است و همچنين انواع كپكها و قارچ‌ها نيز در محيط تاريك پشت فرش بهتر رشد مي‌نمايند. . هنگام هوا دادن سجاده فرش در مقابل نور خورشيد بايد چند مرتبه فرش سجاده ای را جارو يا برس كشيد تا عوامل گفته شده بهتر از فرش سجاده خارج شوند. توصيه مي‌شود چنانچه سجاده فرش در اتاقهاي در بسته قرار دارد هفته‌اي يكبار درها و پنجره‌ها را باز كرد و از نظر بيد خوردگي و ساير عوامل مانند رطوبت، دور ماند.
6- از گذاردن گلدان و يا درختچه بر روي فرش سجاده ای  يا کنار آن خودداري کنيد. اغلب پوسيدگي فرش محراب دار مساجد ناشي از آبهاي اضافي پاي گلدانها مي باشد.
7-در نقاطي که آب و هواي آن گرم و مرطوب مي باشد بهتر است از فرشهاي تمام پشم استفاده شود. چرا که اين فرشها رطوبت کمي جذب مي کنند.
8- سجاده فرش هایی که مورد استفاده قرار مي گيرند بايد قبل از فرسوده و نخ نما شدن مرمت شوند. يا تعويض گردند.